Investoro – Monitoruj rynek nieruchomości, wyprzedź konkurencję!

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.INVESTORO.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin stosowany jest przez spółkę Investoro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000824712, o numerach NIP 7010966920, REGON 385380636, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 PLN (dalej: Spółka).
1.2. Regulamin określa zasady korzystania z Modułu i świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Korzystanie z Modułu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Modułu Użytkownik zgadza się na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
1.3. W sprawach ogólnych związanych z działalnością Modułu Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected].
1.4. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji drogą poczty e-mail o aktualnościach w trakcie świadczenia Usług.
1.5. Pojęciom pisanym w Regulaminie dużą literą nadaje się znaczenie określone poniżej:
1.5.1. Administrator Danych Osobowych – Investoro sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, KRS 0000824712;
1.5.2. Baza Danych – baza danych i zapewniająca dostęp do niej aplikacja (program komputerowy), stanowiące autorskie rozwiązanie służące systematycznemu gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych o rynku nieruchomości w Polsce w wybranych obszarach, obejmujące w szczególności rozbudowane opisy atrybutów nieruchomości oraz informacje dotyczące cen według wystandaryzowanych kryteriów, umożliwiające przeprowadzanie analiz i monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości, z której dane udostępniane są elektronicznie;
1.5.3. Dane Pełne – dane o nieruchomości i transakcjach jej dotyczących, opisane kompletnym zestawem atrybutów wskazanych w opisie Pakietu, umożliwiających identyfikację transakcji oraz poznanie jej / ich szczegółowych parametrów;
1.5.4. Dane Podstawowe – dane o nieruchomości i transakcji jej dotyczących, opisane ograniczonym zestawem atrybutów wskazanych w opisie Pakietu, umożliwiających co najmniej identyfikację transakcji;
1.5.5. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu polskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
1.5.6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Modułu i Usług bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.5.7. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;
1.5.8. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Modułu i Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.5.9. Konto – konto Użytkownika zakładane w celu skorzystania z Usług. Dostęp do Konta wymaga podania loginu i hasła Użytkownika ustalonych na etapie zakładania Konta;
1.5.10. Moduł – część Serwisu znajdująca się pod zakładką https://investoro.pl/cenytransakcyjne/ , umożliwiająca dostęp i korzystanie z Bazy
Danych na zasadach określonych w Regulaminie. W skład Modułu wchodzi w szczególności Baza Danych oraz API;
1.5.11.Pakiet – pakiet Usług wykupiony przez Użytkownika. Rodzaje i zakres przedmiotowy Pakietów określone są pod adresem https://investoro.pl/cennik/ ;
1.5.12.Platforma ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr;
1.5.13.Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkowników, prawa Użytkowników i obowiązki Administratora Danych Osobowych, która to polityka znajduje się pod adresem https://investoro.pl/polityka-prywatnosci/ ;
1.5.14. Rekord – wpis w Bazie Danych przypisany do nieruchomości wraz z uwzględnieniem wszystkich dostępnych jej parametrów dotyczących nieruchomości, m.in.:
1.5.14.1. informacja identyfikująca typ nieruchomości;
1.5.14.2. informacje lokalizujące nieruchomość;
1.5.14.3. opis atrybutów nieruchomości;
1.5.14.4. opis transakcji nieruchomością;
1.5.14.5. inne istotne atrybuty cenotwórcze specyficzne dla danej nieruchomości i warunków transakcji.
1.5.15.Serwis – serwis internetowy w modelu SaaS pod adresem www.investoro.pl, którego właścicielem i administratorem jest Spółka;
1.5.16. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana przez Użytkownika ze Spółką. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia Zamówienia;
1.5.17. Usługa – usługa realizowana przez Spółkę za pośrednictwem Modułu, polegająca na udzieleniu dostępu Użytkownikowi do Bazy Danych i korzystanie z jej funkcjonalności określonych w Regulaminie w zakresie określonym Pakietem;
1.5.18. Użytkownik – osoba korzystająca z Modułu i Usług (zarówno Konsument, jak i Klient);
1.5.19. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Modułu określające w szczególności rodzaj zakupionego Pakietu, okres
obowiązywania Pakietu oraz dane Użytkownika.

2. PRZEZNACZENIE I ZASADY KORZYSTANIA Z MODUŁU

2.1. Za pośrednictwem Modułu Spółka umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług i funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie.
2.2. Spółka zobowiązana jest do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z prawem.
2.3. W przypadku przesłania za pośrednictwem Serwisu / Modułu poprzez odpowiedni formularz kontaktowy adresu e-mail, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na kontaktowanie się przez Spółkę z Użytkownikiem na wskazany adres e-mail.
2.4. Spółka nie działa w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami a sprzedającymi
nieruchomości. Oferty wyświetlane w Module nie stanowią oferty handlowej. Moduł
wyświetla oferty w celach informacyjnych.
2.5. Informacje pozyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie dla jego potrzeb osobistych lub zawodowych. Zabrania się ujawniania informacji pozyskanych za pośrednictwem Serwisu osobom trzecim, ich dystrybuowania lub wykorzystywania w sposób inny, niż jest to ujęte w Regulaminie.
2.6. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego lub zawodowego i jedynie w celu i w zakresie określonych w Regulaminie i Umowie. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot na piśmie pod rygorem nieważności.

Założenie Konta i złożenie Zamówienia
2.7. Założenie Konta lub skorzystanie z jakiejkolwiek funkcjonalności Modułu (w zależności
od tego, co nastąpi pierwsze) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika
Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2.8. W celu skorzystania z Usług Użytkownik poprzez elektroniczny formularz zamieszczony
w Module zobowiązany jest założyć Konto, podając swoje imię
i nazwisko (w przypadku Klienta – nazwę podmiotu), adres e-mail, dane adresowe,
a w przypadku Klienta – również numer NIP, a także wybrany przez Użytkownika login
oraz hasło utworzone zgodnie z wymogami określonymi w elektronicznym formularzu
przeznaczonym do utworzenia Konta.
2.9. Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 2.6. powyżej Użytkownik na wskazany adres
e-mail otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym utworzone Konto. Po kliknięciu w link
aktywacyjny Konto zostanie aktywowane.
2.10. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania i aktualizacji swoich
danych.
2.11. Użytkownik zamawia Usługi w Module za pośrednictwem formularza znajdującego się
pod zakładką https://investoro.pl/cennik/. Użytkownik wybiera określony Pakiet zgodnie
z jego opisem. Na podstawie Umowy, zgodnie z jej treścią, Użytkownik ma możliwość
korzystania z wybranych zakresów uprawnień wraz z wybranymi dodatkowymi funkcjonalnościami
Modułu w wersjach aktualnie udostępnianych przez Spółkę.
2.12. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
2.12.1. dodanie do koszyka wybranej Usługi;
2.12.2. wybranie rodzaju płatności;
2.12.3. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
2.13. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wykupić podwyższony Pakiet.
2.14. Korzystanie z Modułu jest ograniczone czasowo oraz zakresem funkcjonalności zgodnie
z zakupionym Pakietem.

Funkcjonalności Modułu
2.15. Spółka oferuje następujące funkcjonalności Modułu:
2.15.1. Funkcjonalność Raportów Transakcyjnych – możliwość wyświetlania określonej
w abonamencie w danym okresie rozliczeniowym liczby wpisów Danych Pełnych
Rekordów transakcji nieruchomości wygenerowanych z Bazy Danych zgodnie
z treścią zapytania Użytkownika.
2.15.2. Funkcjonalność Raportów Analitycznych – możliwość generowania raportów
z użyciem schematów obliczeniowych na podstawie wybranej próby danych oraz
zdefiniowanych atrybutów nieruchomości wskazanych przez Użytkownika;
2.15.3. Funkcjonalność Wycen Tradycyjnych – funkcjonalność pozwalająca na
sporządzanie kalkulacji obliczeniowych w podejściu porównawczym, na
podstawie wpisów Danych Pełnych Rekordów transakcji nieruchomości,
dostępnych w liczbie określonej w abonamencie w danym okresie
rozliczeniowym.
2.16. W Bazie Danych zgromadzono zestaw narzędzi wspomagających ewidencję transakcji
na rynku nieruchomości według określonych atrybutów (cech cenotwórczych), które
podlegają stałej aktualizacji celem dostosowania do zmieniającego się rynku
nieruchomości.

Zamknięcie Konta
2.17. Zamknięcie Konta Użytkownika następuje:
2.17.1. z inicjatywy Spółki – w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad
korzystania z Modułu określonych w Umowie i Regulaminie;
2.17.2. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Użytkownikiem;
2.17.3. w przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci będący jedynym właścicielem
autorskich praw majątkowych do Bazy Danych naruszeń przez Użytkownika
autorskich praw majątkowych do Bazy Danych;
W każdym przypadku Spółka powiadamia Użytkownika o zamknięciu Konta
Użytkownika.

Odstąpienie od Umowy
2.18. Konsument, który zawarł ze Spółką Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia Umowy.
2.19. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych
w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje
również osobie fizycznej zawierającej ze Spółkę umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta,
uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
2.20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2.21. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
2.22. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2.21. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka
została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

3. PRZERWY TECHNICZNE I NAPRAWA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
3.1. Spółka jest uprawniona do zablokowania dostępu do Modułu celem przeprowadzenia
niezbędnych prac aktualizacyjnych lub konserwacyjnych, po uprzednim zawiadomieniu
Użytkownika z co najmniej 24-godzinnym (dwudziestoczterogodzinnym) wyprzedzeniem
i poinformowaniem o czasie trwania przerw, a czas ich trwania nie będzie przekraczał
48 (czterdzieści osiem) godzin w ciągu miesiąca.
3.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Bazy
Danych Spółka zapewnia następujące czasy reakcji i naprawy w Dni Robocze od
godziny 9:00 – 17:00:

Rodzaj nieprawidłowości

Definicja

Czas reakcji

Czas naprawy

Awaria krytyczna

Całkowity brak możliwości korzystania z Bazy Danych lub z jej kluczowych funkcji. z przyczyn leżących po stronie Spółki.

5 godzin

9 godzin

Awaria istotna

Brak funkcjonowania lub nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych funkcji Bazy Danych z przyczyn leżących po stronie Spółki, który pozwala jednak na korzystanie z Bazy Danych i jej wszystkich kluczowych funkcji.

9 godzin

17 godzin

Awaria nieistotna

Nieprawidłowość inna niż Awaria krytyczna i Awaria istotna, która nie wpływa na korzystanie z funkcjonalności Bazy Danych.

25 godzin

25 godzin

3.3. Wszelkie nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 3.2. powyżej, będą niezwłocznie
zgłaszane przez Użytkownika drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:
[email protected] .
3.4. Użytkownik w zgłoszeniu zobowiązany jest opisać wykryte nieprawidłowości, wskazać
termin ich powstania oraz czas ich trwania oraz podać swoje dane kontaktowe
umożliwiające przesłanie informacji zwrotnej w przedmiocie zgłoszenia.
3.5. Za moment zgłoszenia uznaje się moment skutecznego dostarczenia wiadomości do
Spółki w Dzień Roboczy.
3.6. Brak możliwości korzystania z Usług w całości lub części z przyczyn i w czasie
wskazanym powyżej nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy
i nie może być podstawą reklamacji.

4. UPRAWNIENIA DOSTĘPU I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
4.1. Użytkownik zobowiązuje się do:
4.1.1. korzystania ze zgromadzonych danych w Bazie Danych na potrzeby określone
w Regulaminie, zgodnie z zakresem przewidzianym w Umowie;
4.1.2. niezasilania żadnymi danymi z Bazy Danych innych wewnętrznych
i zewnętrznych baz danych;
4.1.3. nieudostępnienia dostępu do Bazy Danych, osobom trzecim na jakiejkolwiek
podstawie, w szczególności sprzedaży, najmu, dzierżawy lub użyczenia
danych;
4.1.4. traktowania wszystkich informacji uzyskanych za pośrednictwem Modułu (w tym
Bazy Danych) jak informacje poufne.
4.2. Dane z Bazy Danych pozyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Modułu
przeznaczone są wyłącznie dla jego potrzeb osobistych lub zawodowych, związanych z
szacowaniem cen nieruchomości, co obejmuje w szczególności uprawnienie do
utrwalania i zwielokrotniania wybraną techniką danych w czasie obowiązywania Umowy,
bez prawa do rozpowszechniania czy wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
Internetu bądź zasilania danymi innych baz danych.
4.3. Zabrania się ujawniania informacji pozyskanych za pośrednictwem Modułu osobom
trzecim, ich dystrybuowania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Internet lub
wykorzystywania w sposób inny, niż jest to ujęte w Regulaminie.
4.4. Zawarcie Umowy ze Spółką uprawnia Użytkownika do ściśle określonych w Umowie
działań i nie stanowi przejścia autorskich praw majątkowych ani jakichkolwiek innych do
Modułu (w tym Bazy Danych).
4.5. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Modułu, w szczególności prawa
autorskie, nazwa Serwisu / Modułu (znaki towarowe), wchodzące w jego skład elementy
graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie
prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi zawarł odpowiednie umowy.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści w ramach wynagrodzenia
określonego Umową, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego lub
zawodowego i jedynie w celu i w zakresie określonych w Regulaminie i Umowie.
Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie
wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot na piśmie pod
rygorem nieważności.
4.6. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania danych do Bazy Danych, ich
pobierania w całości lub istotnej części oraz wtórnego przetwarzania. Uprawnienia
dostępu Użytkownika do Bazy Danych oraz zakres udzielonego dostępu do Modułu
określa Umowa.
4.7. Dostęp do Modułu jest możliwy drogą elektroniczną.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Każdy Użytkownik korzystający z Modułu zobowiązany jest posiadać własny aktywny
adres e-mail, dostępny wyłącznie do jego użytku w celu aktywacji Konta Użytkownika
oraz w celu poufnego korzystania z zasobów Bazy Danych.
5.2. Pełne korzystanie przez Użytkownika z Modułu i jego funkcjonalności wymaga
podłączenia do Internetu oraz posiadania następujących, poprawnie skonfigurowanych
przeglądarek internetowych w wersji wskazanej poniżej lub nowszej:
5.2.1. Chrome wersja 49;
5.2.2. Firefox wersja 57;
5.2.3. Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH (w systemie
operacyjnym Mac – wersja 11, w systemie operacyjnym Windows – wersja 4);
5.2.4. Internet Explorer wersja 11;
5.2.5. Opera wersja 17.
Używanie oprogramowania osób trzecich mających wpływ na funkcjonowanie wyżej
wymienionych przeglądarek może negatywnie wpływać na poprawne wyświetlanie
i działanie Modułu, w związku z czym w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Modułu
należy wyłączyć całość takiego oprogramowania.
5.3. Pozostałe wymagania w zakresie sprzętu niezbędne do korzystania z Modułu to co
najmniej:
5.3.1. procesor Intel i5 lub równoważny;
5.3.2. pamięć 1 GB RAM.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie (w tym w Module) treści o charakterze
bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra
podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także
treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, działalności i
renomie Spółki oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania
Serwisu (w tym Modułu).
6.2. W przypadku naruszenia postanowienia 6.1. powyżej, a także w przypadku naruszenia
Regulaminu, Spółka jest uprawniona do czasowego zablokowania lub trwałego
usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego
naruszenia.
6.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego
w Serwisie (w tym w Module), a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia
przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień
Regulaminu.
6.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie Regulaminie i wyrządzenie
szkody Spółce lub osobom trzecim. Złamanie Regulaminu może skutkować
pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej.
6.5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu (w tym z Modułu) w sposób
niezakłócający jego funkcjonowania.
6.6. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np.
możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta
Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik
jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby
trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.
6.7. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości
wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt. 6.6. powyżej, Użytkownik zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę na następujący adres e-mail:
[email protected].
6.8. Spółka informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik,
wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia
techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi
dostęp do Modułu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Modułu.
6.9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do
których łącza zostały zamieszczone w Module, a które to strony i serwisy nie należą do
Spółki lub nie są zarządzane przez Spółkę.
6.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
6.10.1. nieprawidłowego korzystania z Bazy Danych lub korzystania niezgodnie
z Umową lub Regulaminem;
6.10.2. przekroczenia uprawnień nadanych w Umowie, w tym wykorzystania danych, w
szczególności jakichkolwiek danych osobowych poza zakresem przewidzianym
w Umowie;
6.10.3. podania nieprawdziwych danych w procesie tworzenia Konta Użytkownika, w
tym wadliwego adresu e-mail lub adresu e-mail, do którego Użytkownik nie ma
dostępu;
6.10.4. niewykonania lub nienależytego wykonania operacji realizowanych w Bazie
Danych, wad teletransmisyjnych, technicznych, awarii urządzeń lub przerwania
połączenia z przyczyn niezależnych od Spółki;
6.10.5. zaistnienia zdarzeń losowych siły wyższej.
6.11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Użytkownika decyzje biznesowe
w oparciu o wyniki korzystania z Bazy Danych.
6.12. Spółka stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.
6.13. Spółka oświadcza, że nie jest właścicielem Bazy Danych i nie posiada do niej autorskich
praw majątkowych. Spółka korzysta z Bazy Danych na podstawie udzielonej jej
niewyłącznej licencji przez podmiot będący jedynym właścicielem autorskich praw
majątkowych do Bazy Danych. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu
Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez podmiot właściciela
Bazy Danych lub Spółkę.

7. PŁATNOŚCI
7.1. Usługi określone w Regulaminie są płatne zgodnie z cennikiem znajdującym się pod
adresem https://investoro.pl/cennik/.
7.2. Płatność dokonywana jest przez Użytkownika po dokonaniu Zamówienia za
pośrednictwem jednego z następujących kanałów:
7.2.1. Przelewy24.pl;
7.3. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie
Spółki.
7.4. Po opłaceniu Zamówienia Spółka wyśle Użytkownikowi fakturę VAT z tytułu
zamówionych Usług na adres e-mail Użytkownika.
7.5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
7.6. W momencie potwierdzenia płatności rozpocznie się świadczenie Usług. Spółka
powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną o rozpoczęciu świadczenia Usług.

8. POUFNOŚĆ
8.1. Użytkownik zachowa w poufności wszystkie informacje uzyskane w związku z realizacją
Umowy, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu, w szczególności
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, tj. nieujawnione publicznie
informacje handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne dotyczące Spółki, bazy
danych, danych zgromadzonych w Bazie Danych, systemu, metodologii działania Spółki,
struktury, funkcjonalności, zawartości wszelkich zbiorów danych Spółki, a także tożsame
dane dotyczące kontrahentów Spółki.
8.2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, Użytkownik
zobowiązany jest zwrócić się do Spółki o wyjaśnienie wątpliwości.
8.3. Użytkownik jest uprawniony wykorzystywać informacje poufne na cele związane z
realizacją Umowy. W przypadku przekazywania informacji poufnych swoim
pracownikom, współpracownikom lub doradcom, Użytkownik zapewnia zobowiązanie
tych osób do zachowania poufności.
8.4. Użytkownik odpowiada za szkody poniesione przez Spółkę i osoby trzecie z powodu
bezprawnego skopiowania, przetworzenia, w tym pobrania i/lub ujawnienia informacji
poufnych przez osoby, z którymi Użytkownik współpracuje w związku z wykonywaniem
Umowy lub innych osób, które skutkiem naruszenia przez Użytkownika Umowy lub
Regulaminu uzyskały dostęp do Bazy Danych. Dotyczy to również nieuprawnionych
działań podejmowanych za pomocą zautomatyzowanych systemów przez osoby, za
które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
8.5. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na pobranie i/lub ujawnienie informacji
poufnych wyraziła zgodę Spółka lub informacje są powszechnie znane lub publicznie
dostępne.
8.6. Postępowanie sprzeczne z powyższymi postanowieniami może rodzić odpowiedzialność
odszkodowawczą lub karną.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Administrator Danych Osobowych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności
Użytkowników i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, spełniające
warunki RODO.
9.2. Administrator Danych Osobowych prowadzi wymaganą dokumentację przetwarzania
danych osobowych.
9.3. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
9.4. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz
ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych
upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
9.5. W każdym czasie wszelką korespondencję odnośnie danych osobowych każda osoba
może skierować na adres e-mail Spółki: [email protected]
9.6. Dane osobowe pozyskane przez Spółkę za pośrednictwem Modułu będą przetwarzane
w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

10. REKLAMACJE
10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z funkcjonowaniem Modułu.
10.2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:
[email protected].
10.3. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
10.3.1. imię i nazwisko / nazwa prawna Użytkownika;
10.3.2. adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto;
10.3.3. opis przedmiotu reklamacji;
10.3.4. propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
10.4. Spółka rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia,
Spółka niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie
przez Spółkę reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez
Użytkownika takich danych i informacji.
10.5. Spółka udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z
Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego
zarejestrował swoje Konto.
10.6. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego
postępowania reklamacyjnego.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
11.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter
informacyjny i nie stanowią zobowiązania Spółki do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Spółki o zgodzie lub odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich składane jest przez Spółkę na papierze lub innym trwałym nośniku w
przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został
rozwiązany.
11.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika
będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
11.2.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
11.2.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
11.2.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
11.2.4. https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
11.3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
11.3.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy;
11.3.2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporu między Spółką a Konsumentem;
11.3.3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Spółką a
Konsumentem poprzez skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich);
11.3.4. złożenie skargi za pośrednictwem Platformy ODR. Platforma ODR stanowi także
źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Umową zastosowanie ma prawo polskie.
12.2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
12.3. Spółka jest uprawniona do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o
zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną opublikowane w Module. Poprzez
kontynuację korzystania z Modułu lub zakup nowych Usług oferowanych za jego
pośrednictwem (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Użytkownik zgadza się na
nową treść Regulaminu.
12.4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest on uprawniony
wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w czasie
którego stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu (za wyjątkiem zmian
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które muszą mieć
zgodnie z prawem zastosowanie).
12.5. Regulamin dostępny jest po zalogowaniu się do Modułu.
12.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia regulaminu Serwisu, znajdujące się pod adresem:
https://investoro.pl/regulamin/ .